Τροποποίηση της απόφασης ανάρτησης του δασικού χάρτη της Π.Ε. Μαγνησίας και υποβολή αντιρρήσεων

Τροποποίηση της απόφασης ανάρτησης του δασικού χάρτη της Π.Ε. Μαγνησίας και υποβολή αντιρρήσεων

Από τη Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας ανακοινώνεται ότι:

Με την με αριθ. 245785/22-7-2022 (ΑΔΑ: Ω3ΧΥΟΡ10-ΚΛΧ) Απόφασή μας τροποποιούμε την με αριθ. 38126/26-2-2021 (ΑΔΑ: ΩΦ5ΖΟΡ10-ΙΞΑ) Απόφασή μας με θέμα «Ανάρτηση του δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων και πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του», κατά το τμήμα που αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιουλίου 2022, ημέρα Κυριακή, η οποία είναι κοινή για τους κατοίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Ελληνικό Κτηματολόγιο¨:

(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx)

με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής.

Κατά τα λοιπά η με αριθ. 38126/26-2-2021 (ΑΔΑ: ΩΦ5ΖΟΡ10-ΙΞΑ) Απόφασή μας παραμένει και ισχύει ως έχει.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ Μαγνησίας), με έδρα την Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας, ταχ. διεύθυνση: Ξενοφώντος 1, 383 33 Βόλος, τηλ. επικοινωνίας: 2421039112, e-mail: syadx.magnisias@apdthest.gov.gr, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 07:30 π.μ. έως 15:30 μ.μ., καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων, κατόπιν ραντεβού.

https://e-thessalia.gr