Δήμος Αλμυρού: Ενημέρωση για Χορήγηση Βεβαίωσης Περί Μη Οφειλής Τ.Α.Π.

Δήμος Αλμυρού: Ενημέρωση για Χορήγηση Βεβαίωσης Περί Μη Οφειλής Τ.Α.Π.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π.».
 
Μετά από διαπίστωση περιπτώσεων αιτήσεων Βεβαιώσεων ΤΑΠ με ελλιπή δικαιολογητικά και στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας μας με όλους τους πολίτες με σκοπό την καλύτερη και ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους σας υπενθυμίζουμε/ενημερώνουμε ότι την Αίτηση Έκδοσης Βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά κατά περίπτωση :

1. Αίτηση συμπληρωμένη (Υπόδειγμα Αίτησης συνημμένο)
2. Τελευταίος Εξοφλημένος Λογαριασμός ΔΕΗ.
3. Άδεια Οικοδομής
4. Ε-9 ιδιοκτήτη-ιδιοκτητών.
5. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας (τελευταίο)
6. Οριστική Υπαγωγή Αυθαιρέτου
7. Τεχνική Έκθεση Μηχανικού σε ισχύ
8. Πιστοποιητικό Ταυτότητας Ακινήτου
9. Βεβαίωση Μηχανικού
Εάν δεν αναγράφεται ακριβώς το εμβαδόν του κτίσματος στο συμβόλαιο ή εάν υπάρχουν χώροι που δεν αναγράφονται καθόλου στο συμβόλαιο, κρίνεται απαραίτητη η υποβολή πρόσφατης κάτοψης του ακινήτου, με σφραγίδα και υπογραφή μηχανικού, στην οποία θα καθορίζονται τα ακριβή τετραγωνικά του
10. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου, εάν είναι χρησιμοποιούμενο ή κενό, στην περίπτωση που δεν έχει ρεύμα
11. Βεβαίωση Διακοπής ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε
12. Εάν δεν προσέρχεται ο ιδιοκτήτης, προσκόμιση εξουσιοδότησής του, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή
 
Σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που ή αίτηση δεν φέρει πλήρη τον φάκελο των δικαιολογητικών δεν μπορεί να γίνεται επεξεργασία της από την υπηρεσία.

Με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη, παρακαλούμε όλους για τη συνεργασία σας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ευάγγελος Χατζηκυριάκος