Ανακοίνωση πρόσληψης ενός ατόμου ΔΕ Μαγείρων για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Αλµυρού

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός ατόμου ΔΕ Μαγείρων για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Αλµυρού

Ο Δήμος Αλμυρού ανακοινώνει

την πρόσληψη,  ενός (1) ατόµου, µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ,
για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθµού Αλµυρού,
λόγω της απουσίας της υπαλλήλου, συνέπεια της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:

ΕΙ∆ΙΚΟTHTA
∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
1

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ THΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 5/7/2021

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:
∆ήµος Αλµυρού Τ.Κ.: 37100, Βασ. Κων/νου 117, απευθύνοντας την, στην ∆ιεύθυνση
∆ιοικητικών - Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας
(τηλ. Επικοινωνίας: 2422350259-2422350217)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι έξι ( 6 ) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της ανάρτησης της στον χώρο των ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, ήτοι: από 15/01/2021 έως και 20/01/2021.